طرح درس واحد پرستاری بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهای دوران بارداری و زایمان(2)

طرح درس اصول مديريت و كاربردهاي آن در مامايي

طرح درس واحد پرستاري بهداشت مادران ونوزادان (1)

طرح درس اصول خدمات بهداشتی جامعه و آموزش بهداشت

طرح درس اصول مدیریت در مامایی

طرح درس بارداری و زایمان I

طرح درس بارداری و زایمان (2)

طرح درس فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي (1)

طرح درس کارآموزی بارداری و زایمان (2) و مراقبتهای مربوطه

طرح درس ( 1 واحد ) از درس نشانه شناسي رشته مامايي

طرح درس فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي (3)

طرح درس فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي (1)

طرح درس فيزيوپاتولوژي بيماريهاي داخلي جراحي در مامايي (2)

طرح درس کارآموزی بارداری و زایمان (1) و مراقبتهای مربوطه

طرح درس بيماريهاي زنان
طرح درس 2 واحد درس بهداشت مادرو كودك(2)
طرح درس كارآموزي بيماريهاي زنان
طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان 2
طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1)مراقبتهاي مربوطه
طرح درس اصول مديريت در خدمات بهداشتي
طرح درس واحد بهداشت مادر و کودک و خانواده
طرح درس كارآموزي بيماريهاي زنان
طرح درس بارداری زایمان IV
طرح درس بارداری و زایمان (2)
طرح درس بارداری و زایمان I
طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1)مراقبتهاي مربوطه
طرح درس 2 واحد درس بهداشت مادرو كودك(2)
طرح درس كارآموزي بيماريهاي زنان
طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان 2
طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1)مراقبتهاي مربوطه
طرح درس كارآموزي بيماريهاي زنان
طرح درس اصول مديريت و كاربردهاي آن در مامايي
طرح درس اصول مديريت در خدمات بهداشتي
برنامه زمانبندي درس مديريت دانشجويان پيوسته مامايي ترم 6
طرح درس كارآموزي در عرصه مديريت دانشجويان مامايي ترم 7
طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1)مراقبتهاي مربوطه
طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان 2
طرح درس 2 واحد درس بهداشت مادرو كودك(2)
طرح درس كارآموزي بيماريهاي زنان
طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان 2
طرح درس كارآموزي بارداري و زايمان (1)مراقبتهاي مربوطه
طرح درس بهداشت مادر و نوزادان و مراقبتهای دوران بارداری و زایمان2
پرستاری بهداشت مادران و نوزادان و مراقبتهای دوران بارداری و زایمان(2)