جلسه مصاحبه آزمون جامع دانشجویان رشته علوم تغذیه مقطع دکتری در تاریخ 96/11/11 با حضور نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و نماینده تحصیلات تکمیلی آقای دکتر محمدحسن احرام پوش ، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر محمود وکیلی ، استاد مدعو خارج از دانشگاه آقای دکتر محمدحسن افتخاری ، مدیرگروه و مدرسین دروس در محل اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار شد.تصویر جلسه

جلسه مصاحبه آزمون جامع دانشجویان رشته سلامت در حوادث و بلایا مقطع دکتری در تاریخ 96/11/09 با حضور نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و نماینده تحصیلات تکمیلی آقای دکتر محمدحسن احرام پوش ، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر محمود وکیلی ، استاد مدعو خارج از دانشگاه آقای دکتر محمود نکوئی مقدم ، مدیرگروه و مدرسین دروس در محل اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار شد.تصویر جلسه

جلسه مصاحبه آزمون جامع دانشجویان رشته مهندسی بهداشت محیط مقطع دکتری در تاریخ 96/11/04 با حضور نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و نماینده تحصیلات تکمیلی آقای دکتر محمدحسن احرام پوش ، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر محمود وکیلی ، استاد مدعو خارج از دانشگاه آقای دکتر امیرحسین محوی ، مدیرگروه و مدرسین دروس در محل اتاق پایلوت دانشکده بهداشت برگزار شد.تصویر جلسه

جلسه مصاحبه آزمون جامع دانشجویان رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت مقطع دکتری در تاریخ 96/11/02 با حضور نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و نماینده تحصیلات تکمیلی آقای دکتر محمدحسن احرام پوش ، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر محمود وکیلی ، استاد مدعو خارج از دانشگاه آقای دکتر غلامرضا شریفی راد ، مدیرگروه و مدرسین دروس در محل اتاق پایلوت دانشکده بهداشت برگزار شد.تصویر جلسه