ارتقاء کیفیت و اصلاح فرایندها و شفاف‌سازی نظام اداری توسط کمیته بهبود محقق می گردد.