افتخاری دیگر برای گروه مهندسی بهداشت محیط: انتخاب آقای رضا علی فلاح زاده دانشجوی دکترای بهداشت محیط به عنوان دانشجوی نمونه کشوری

 کسب این افتخار بزرگ را به جناب آقای فلاح زاده و کلیه اساتید، دانشجویان و کارشناسان گروه مهندسی بهداشت محیط یزد تبریک عرض می نماییم.