دستاوردها

تقدیرنامه پژوهشی

در سال 2016، یک کتاب تخصصی مرجع با عنوان Sarcocystosis of Animals and Humans توسط انتشارات Taylor & Francis Group در ایالات متحده آمریکا به چاپ رسید که در آن به چند مقاله دو تن از اعضاء مرکز ارجاع داده شده است. به همین مناسبت، معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد تقدیرنامه­ ای به این دو محقق اعطاء کردند.