دکتر سارا جام برسنگ

پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه آمار زیستی  و اپیدمیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای آمارزیستی دانشگاه شهید بهشتی

پست الکترونیکی:s.jambarsang@gmail.com

 شماره تماس:03531492281

   رزومه

Initiates file downloadشرح وظایف

Initiates file downloadبرنامه هفتگی

Opens internal link in current windowطرح درس