این جلسه با ارائه مهندس مریم خشیج  دانشجوی دکترا و با هماهنگی گروه مهندسی بهداشت محیط مورخ 01/26/1397 در محل اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار گردید. طی این جلسه که با استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان این رشته مواجه شد، ضمن ارائه پاورپوینت با عنوان "استفاده از بیوسنسورها جهت پایش جلبک های تولید کننده سموم" دانشجویان و اساتید موضوع را به چالش کشیدند و پیرامون آن به بحث و گفتگو پرداختند.