دکتر فاطمه کاسب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد-دکترای علوم تغذیه

نام و نام خانوادگی : دکتر فاطمه کاسب
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه ، مدیر گروه عمومی
پست الكترونيك :

  fkaseb@ssu.ac.ir fkaseb@ yahoo.com

محل حضور : مجتمع امام رضا-ساختمان آموزش دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 03531682159

 

دکتر فاطمه کاسب

مدیرگروه عمومی

 

رزومه فارسی139709

رزومه انگلیسی 1397/11

سعید سجودی

  رزومه

 

زهرا لبافیان