نام و نام خانوادگی : خانم دکتر کاسب
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه ، مدیر گروه عمومی
پست الكترونيك:fkaseb@ yahoo.com

محل حضور : مجتمع امام رضا-ساختمان آموزش دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 03531682159

دکتر فاطمه کاسب ( Initiates file downloadرزومه)

سعید سجودی ( Initiates file downloadرزومه)

زهرا لبافیان