فضاهای آموزشی مهارتهای بالینی

مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی یزد (Skill Lab)
مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی یزد (Skill Lab)
مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی یزد (Skill Lab)
مرکز آموزش مهارت های بالینی دانشکده پیراپزشکی یزد (Skill Lab)

ایستگاههای آموزشی مهارتهای بالینی

مولاژهای آموزشی مهارتهای بالینی

ست های جراحی

تجهیزات جراحی

برنامه هفتگی