رهبر معظم انقلاب اسلامی سال ۱۳۹۷ را سال «حمایت از کالای ایرانی» نامگذاری کردند.

میزخدمت غیرحضوری(سامانه های کاربردی)دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

ثبت نام

سما

تغدیه

رزرو غذا

کتابخانه

دیجیتال

سامانه

پژوهشی

سامانه

بررسی اینترنت

وزارت

بهداشت

دانشگاه

شهیدصدوقی یزد

اتوماسیون

تردد

اتوماسیون

اداری

سامانه

جامع کارمندی

سامانه

آموزش و ارزشیابی

سامانه

پست الکترونیکی

سامانه

تور مشهد

سامانه علم شناسی

هیئت علمی