سرپرست مرکز:  دکتر تهمینه فرج خدا

email: farajkhoda_t@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

تلفن تماس: داخلی 225-38241751 - 035

                      09133533125

Initiates file downloadرزومه

 

 

مژگان دهقانی

E-mail:m.dehghani2279@yahoo.com

mo.dehghani@ssu.ac.ir

38241751داخلی 226

ساعت حضوردردانشکده: شنبه تا چهارشنبه

 

 

 

    

Affilation:Research Center for Nursing and Midwifery Care, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran,

 

افیلیشین فارسی:مرکزتحقیقات مراقبت های پرستاری ومامایی

 

برای استفاده از وب سایت شبکه ملی تحقیقات پرستاری بر روی لینک زیر کلیک نمائید

http://nursingnet.iums.ac.ir


 


Initiates file downloadکتابچه معرفی مرکز تحقیقات

از کلیه اساتید، دانشجویان و سایر پژوهشگران جهت همکاری در راستای مرکز تحقیقات مراقبتهای پرستاری و مامایی دعوت به عمل می آید.

 

آدرس:صفائیه، خیابان بوعلی،روبروی مرکز ناباروری، دانشکده پرستاری و مامایی، مرکز تحقيقات مراقبت هاي پرستاري و مامايي

 

شماره تماس:38241751-0351 داخلی(255)

 

شماره فکس:38249705-0351 

 

 

 

 

Initiates file download

 

Initiates file download

1-دکتر بهناز انجذاب

email: behnazenjezab@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

Initiates file downloadرزومه

2-دکتر مریم افتخار

email:eftekhar@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور: مرکز تحقیقات ناباروری

Initiates file downloadرزومه

3-مهشید بکایی

email: Mah _bokaie@ yahoo . com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

Initiates file downloadرزومه

4-زهرا پورموحد

email: Movahed446@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

Initiates file downloadرزومه

5-دکتر تهمینه فرج خدا

email: farajkhoda_t@yahoo.com

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

Initiates file downloadرزومه

 6-آزیتا آریایی نژاد

محل و ساعت حضور:از شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

Initiates file downloadرزومه

Initiates file downloadنامه شبکه ملی تحقیقات پرستاری         Initiates file downloadاولویتهای پژوهشی شبکه ملی تحقیقات پرستاری

عناوین تحقیقاتی پیشنهادی گروه پرستاری (اولویت ها)

·         بررسی تاثیر مراقبت های  مبتنی بر شواهد بر کیفیت مراقبت و رضایتمندی بیماران

·         انجام پژوهش های کمی، کیفی و تلفیقی در حوزه سلامت بیماران و خانواده ها

·         پژوهش در مدیریت مراقبت های پرستاری

·         پژوهش در آموزش مراقبت های پرستاری

·         انجام پژوهش های کمی، کیفی و تلفیقی بر کیفیت زندگی بیماران

·         انجام پژوهش های ابزار سازی و روانسنجی ابزار مرتبط با مراقبت های پرستاری

·         نیاز سنجی در مراقبت های پرستاری

·         نیاز سنجی در آموزش پرستاری

·         خود مراقبتی در بیماران قلبی

·         خود مراقبتی در بیماران دیابتی

·         آموزش بیمار قبل و بعد از انجام تست های تشخیصی

·         توانمند سازی پرستاران در بالین ( سالمندی ویژه )

·          بررسی تأثیر طب مکمل در بهبود کیفیت زندگی بیماران پرستاران

·          مقایسه روش های مختلف مراقبت های پرستاری

·         آموزش مراقبت از نوزاد نارس

·         خود مراقبتی در کودکان

·         آموزش به خانواده نوزادان بیمار ( مراقبت خانواده محور)

·          آموزش مراقبت در دیابت کودکان و نوزادان

·         مراقبت در بیماری های تنفسی نوزادان

 

عناوین تحقیقاتی پیشنهادی گروه مامایی (اولویت ها)

·         راهکارهای ارتقاء سلامت جنسی و باروری در والدین

·         طراحی بسته آموزشی سلامت جنسی برای نوجوانان مسلمان

·         نیاز سنجی سلامت جنسی زنان مبتلا به سرطان

·         نیازسنجی سلامت جنسی زنان معلول

·         نیازسنجی سلامت جنسی سا لمندان

·         استفاده از فناوری اطلاعات در ارائه خدمات مامایی

·         استفاده از رویکردهای مشاوره ای در ارتقاء سلامت زنان

·         طراحی و روانسنجی ابزارهای بومی مورد نیاز در تحقیقات مامایی

·         کاربردهای طب مکمل در حاملگی و زایمان        

·         Self care  &  self    help in pregnancy, birth & neonatal period           

·         خود مراقبتی در بیماری های نوپدید زنان از جمله HPV 

·          ارتقاء سلامت باروری در زنان مبتلا به  HIV

·         تهیه بسته سلامت باروری برای زنان

·         آموزش خودمراقبتی در مادران باردار دیابتیک

·         آموزش خودمراقبتی در مادران باردار مبتلا به بیماری های مزمن

·         نیاز سنجی از زنان نخست زا  درباره زایمان طبیعی

 

1-دکتر مریم افتخار

email:eftekhar@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور: مرکز تحقیقات ناباروری

2-دکتر بهناز انجذاب

behnazenjezab@yahoo.com :email

محل و ساعت حضور:شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

3-مهشید بکایی

email: Mah _bokaie@ yahoo . com

محل و ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

4-دکترحسین توانگر

email: Tavangar 11 @ yahoo.com  
محل و ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

5-دکتر مصطفی جوادی

email: Javadinurse@gmail.com

محل و ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

6-اعظم خوشبین
email: a_khoshbin2000@yahoo.co.uk

محل و ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

7-دکتر مریم دافعی

email: Maryam_dafei@yahoo.com

محل و ساعت حضور::شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

8-حمیده دهقانی
email: hamide.Dehghani@yahoo.com

محل و ساعت حضور:شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

9-خدیجه دهقانی
email: Khadi20y@yahoo.com

 محل و ساعت حضور:شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

10-طاهره سلیمی
Salimi_Tahere@yahoo.com: email

محل و ساعت حضور:شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

11-خانم آزیتا آریایی نژاد

Aryaee.azita@yahoo.com: email
محل و ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه -دانشكده پرستاری مامایی

Initiates file downloadرزومه

 

12-دکتر تهمینه فرج خدا

email: farajkhoda_t@yahoo.com

محل و ساعت حضور:شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

13-دکتر فرحناز فرنیا

 email:Farnia_Far@yahoo.com

محل و ساعت حضور:شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

14-زهره کلانی

kalani_z@yahoo.com: email
محل و ساعت حضور:شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

15-شهناز مجاهد

com .mojahed@ yahoo_ Sh email:

محل و ساعت حضور:شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

16-دکتر خدیجه نصیریانی 
email:nasiriani@ssu.ac.ir

محل و ساعت حضور:شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

17-دکترعلی اکبر واعظی

email:vaeziali@yahoo.com

محل و ساعت حضور: شنبه تا چهارشنبه-دانشکده پرستاری مامایی

Initiates file downloadرزومه

طرح ها

کارگاه ها

مقالات چاپ شده

Initiates file downloadدکتر مهشید بکائی

دکتر بهناز انجذاب        Initiates file download1        Initiates file download2    

Initiates file downloadدکتر فرج خدا

کتب

کتاب آنچه دختران و زنان باید بدانند انتشارات طب گستر سال چاپ 85

کتاب جامع مامایی انتشارات پرستاران جوان سال 91

دانستنی های لازم برای دختران و زنان     دکتربکایی    1397

فرم ها

1397دستورالعمل ارزشیابی مراکز تحقیقاتی سال

آیین نامه هزینه طرح های تحقیقاتی

کدهای اخلاق در پژوهش های پزشکی

http://mehr.tums.ac.ir/Codes.aspx    جهت مشاهده موارد زیر با این لینک به اینترنت متصل شوید 

راهنمای اختصاصی:-راهنمای اخلاقی پژوهش درژنتیک

راهنمای اخلاقی پژوهش درگروه های آسیب پذیر

راهنمای اخلاقی پژوهش درحیوانات

راهنمای اخلاقی پژوهش درپیونداعضا

راهنمای اخلاقی پژوهش درگروه های خاص

راهنمای اخلاقی کازآزمایی های بالینی

راهنمای اخلاقی پژوهش برگامت ورویان

راهنمای اخلاقی پژوهش درمواردHIV,AIDS

راهنمای اخلاقی به صورت کلی وعمومی

راهنمای اخلاقی پژوهش برروی عضو بافت انسانی

راهنمای سندجامع اخلاقی نظام دارویی ایران

راهنمای اخلاقی پژوهش برسلول های بنیادی

راهنمای اخلاقی پژوهش برحیوانات آزمایشگاهی

Initiates file downloadآیین نامه رسیدگی به کمیته اخلاق

Initiates file downloadکدهای اخلاق

Initiates file downloadدستورالعمل کشوری اخلاق درانتشارآثارپژوهشی علوم پزشکی

فرم رضایت نامه آگاهانه طرح های تحقیقاتی

الگوریتم فرآیند تصویب طرح های تحقیقاتی مرکز

کتابچه خلاصه مقالات همایشهای بین المللی

همایش های سایر علوم پزشکی کشور

عناوين همايش‌ها و سمينار‌هاي آتي دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور

پايگاه اطلاع رساني همايشهاي ايران (سمينار نيوز)

عناوين همايشها و سمينارهاي آتي بين المللي جهاني

کنفرانس ها و همایشهای علمی

همایش های دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

همایش های فعال دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1393

همایش کشوری تغذیه و سرطان یزد-بهمن 1393

چهارمین همایش کشوری راهکارهای ارتقاء کیفیت خدمات پرستاری و مامایی یزد-اسفند 1393

لینک مراکز تحقیقاتی

شبکه ملی تحقیقات پرستاری

مرکز تحقیقات ديابت

مرکز تحقيقات عفوني وگرمسيري

مرکز تحقيقات تروما

مرکز تحقيقات اختلالات رشد کودکان

مرکز تحقيقات ايمني وبهداشت محيط کار

مرکز تحقيقات ايمني شناسي توليد مثل

مرکز تحقيقات بیماری های گوش ، حلق و بینی

مرکز تحقيقات پیشگیری و اپیدمیولوژی بیماری های غیر واگیر

مرکز تحقيقات بيماريهاي ناشي از صنعت

مرکز تحقيقات خون وسرطان

مرکز تحقيقات قلب و عروق

مرکز تحقيقات پرتو درماني

مرکز تحقيقات علوم و فناوري هاي محيط زيست

زيست پزشکي اعصاب

مرکز تحقیقات تشخیص مولکولی مخاطرات مواد غذایی

پژوهشکده علوم توليد مثل

مرکز تحقیقات طب کار و بیماری های شغلی

مرکز تحقيقات گياهان دارويي

مرکز تحقيقات رفتارهاي بهداشتي

مرکز تحقيقات سياست گذاري سلامت

مرکز تحقيقات تفذيه و ايمني مواد غذايي

مرکز تحقيقات مديريت بيمارستاني

مرکز تحقيقات بیماری های پستان

مرکز تحقيقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

مرکز تحقیقات ایمنی و بهداشت محیط کار

لینک های مفید

 

معرفی لینک های مفید
 

دانشکده های پرستاری  و مامایی دانشگاه های علوم پزشکی کشور

شامل لیست و ادرس وب سایت

لیست ژورنال های ISI

لینک جستجوی ژورنال های ISI

بازنگری کشوری دوره پرستاری

Nursing Reform

شبکه ملی تحقیقات ضایعات نخاعی ایران

IRSCI Network

هم اندیشی و نظریه پردازی حرفه ای
در پرستاری و مامایی

nmtd.tums.ac.ir/default.aspx

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی

The Nursing Midwifery Care Research Center (NMCRC)

مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری

The Nursing Research Center

مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

elm.sbmu.ac.ir

شبکه بین المللی آموزش دکترای پرستاری

Directory of International Doctoral Programs

سازمان نظام پرستاري جمهوري اسلامي ايران

International Nursing Organization of Islamic Republic of Iran

انجمن علمي پرستاري ايران

Iranian Nursing Scientific Association

انجمن علمی مامایی ایران

www.irmidwifery.org

پایگاه اطلاع رسانی پرستاری

www.Nurseblog.ir

جهاد دانشگاهي دانشگاه علوم پزشکی تهران

Iranian Academic center for Education, Culture and Research, TUMS Branch (ACECR)

معاونت تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي

Ministry of Health and Medical Education, Deputy of Resaerch

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي

Ministry of Health and Medical Education

بانك اطلاعات جهاد دانشگاهي

Scientific Information Database

بانك اطلاع رساني پزشكان ايران

irteb

بانك جامع مطالعات و اطلاعات جوانان

Youth Comprehensive Database

انستيتوي ملي سلامت

National Institute of Health

كتابخانه بين المللي پزشكي(NLM)

National Library of Medicine

سازمان بهداشت جهاني

World Health Organization

سايت اطلاع رساني مد اسكيپ

Medscape

مركز پرستاري

Nursing Center

مركز كنترل و پيشگيري بيماريهاي امريكا

Centers for Disease Control Prevention

مقالات

Findarticles

مركز بيومديكال

Biomedcentral

شوراي بين المللي پرستاران

International Council of Nurses

انجمن پرستاري امريكا

American Nurses Association

انجمن پرستاري كانادا

Canadian Nurses Association

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ايران

Iran documents

اداره سازمان جهانی بهداشت در ایران

WHO Iran office

مجلات رايگان علوم پزشکی

free medical journals

خبرگزاري دانشچويان ايران

Isna

خبرگزاري قرآني ايران

Iqna

مؤسسه صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران

Isfa

انتشارات بشری _ معرفی کتب علوم پزشکی در کشور

Mspc

پژوهشیار

http://research.tums.ac.ir/

فعالیت های علمی دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی

Scientific Activities

کتابخانه دیجیتال

Digital Library

پایگاه اطلاع رسانی ICNP

www.icnp.ir

منابع الکترونیک

Opens external link in new windowلینک جذب گرنت بین المللی سازمان بهداشت جهانی

MD Counsult -Elsevier

https://www.clinicalkey.com

 

ScienceDirect- Elsevier 

http://www.sciencedirect.com/science/journals

 

Biomed Central

http://www.biomedcentral.com

 

ProQuest Legacy MEDLINE

 http://proquest.umi.com

 

LWW Total Access Collection - OVID

 http://ovidsp.ovid.com/autologin.cgi

 

Wiley - Blackwell Complete STM Collection

 http://onlinelibrary.wiley.com

 

Thieme Connect

 

https://www.thieme-connect.com/ejournals/journals

 

Oxford Journals Medicine -OUP

 http://www.oxfordjournals.org

 American Medical Association

 http://pubs.ama-assn.org

  

Iranmedex

 http://iranmedex.com

 

Medlib

 

http://www.medlib.ir

 

UpToDate

 http://www.uptodate.com/index

 

 دسترسی به منابع الکترونیک از خارج دانشگاه با استفاده از نام کاربری

 http://diglib.tums.ac.ir/SEARCH/Search.ASP

اطلاعیه ها

اطلاعیه1

دسترسی آزمایشی شش ماهه به پایگاه الکترونیکی

JAYPEE: www.jaypeedigital.com

(بیش از 1800 عنوان کتاب در زمینه پزشکی،دندانپزشکی و پرستاری و 33 عنوان ژورنال بیش از 2400 ویدئوی آموزشی از مراحل انجام عملهای جراحی با قابلیت افزایش 200 عنوان کتاب و 200 ویدئوی آموزشی در سال)

اطلاعیه 2

دسترسی آزمایشی سه ماهه به پایگاه الکترونیکی

Nutrition and food science database(جامعترین پایگاه الکترونیکی در زمینه تغذیه)

  www.cabi.org/nutrition

اطلاعیه 3

دسترسی آزمایشی سه ماه به پایگاه الکترونیکی

Global Health: www.cabi.org/globalhealth

www.cabdirect.org(جامعترین و تنها پایگاه تخصصی جهان در زمینه سلامت، بهداشت- بیش از دو میلیون رکورد اطلاعاتی و بیش از چهل هزار مقاله تمام متن)

مجموعه ژورنال های الکترونیک

مجموعه ژورنالهاي الكترونيك   

 كتابخانه ملي ديجيتال پزشكي كشور

 شبكه علمي دانشيار - شركت نسيم ايمان

 

 دسترسي سريع به:

ژورنالهاي الكترونيك Ovid

 1.ليست بانكهاي اطلاعاتيOvid

 

 2.ژورنالهاي تمام متن Ovid

لینک جذب گرنت بین المللی سازمان بهداشت جهانی

مخازن سازمانی