تولید مثل به عنوان اصل بقاء بشر همیشه از موضوعات مهم در جامعه بشری مطرح بوده و ناباروری به عنوان مشکل تاثیر گذار بخش مهمی از تحقیق ودرمان را در جامعه پزشکی به خود اختصاص داده است. تقریبا 10-15% از افراد در سنین باروری به علل نا معلومی قادر  به تولید مثل نمی باشند. عوامل متعددی می تواند در ایجاد ناباروری در مردان و زنان دخیل باشد. از طرف دیگر سقط های مکرر که به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می شوند نیز یکی از معضلات حوزه تولیدمثل می باشد. حدود 5% خانم ها دویا تعداد بیشتری سقط را تجربه می کنند. در ایجاد ناباروری و همچنین ایجاد سقط مکرر نقش سیستم ایمنی مورد توجه می باشد. مرکز تحقیقات ایمونولوژی تولید مثل که در اردیبهشت 1392 به تصویب شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی وزارت مطبوع رسیده است به عنوان عضوی از مجموعه علمی کشور در جهت دستیابی به اهدافی تلاش می کند که بتواند نقشی در کاهش ناباروری و پیشگیری از سقط های مکرر و ناشی از دخالت سیستم ایمنی داشته باشد، تولید علم و دانش و گسترش روش های تحقیقاتی نوین و ارتقاء کیفیت روش ها از طریق انجام پژوهش  های بنیادی و کاربردی از اهداف اصلی این مرکز تحقیقات می باشد. اخذ موافقت با طرح های مشترک دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تربیت دانشجو دکتری پژوهشی و برگزاری کارگاه ها و سمینار ها از دیگر اهداف این مرکز می باشد.

 ریاست مرکز: دکتر حسین هادی ندوشن

اعضای موسس: دکتر حسین هادی ندوشن، دکتر علی شمس، دکتر محمد حسینی شریف آبادی، دکتر سید حسین حکمتی مقدم، دکتر فاطمه پوررجب

Reproductive Immunology Research Center, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran