تیم تخصصی مرکز

                                                       

نام و نام خانوادگی: دکتر فرزانه فصاحت        

سمت: هیئت علمی پژوهشی مرکز

مدرک تحصیلی: دکترای بیولوژی تولید مثل

پست الکترونیک:farzanehfesahat@ssu.ac.ir

 

 

محل حضور: مجتمع آموزشی امام رضا، جنب معاونت غذا و دارو، مرکز تحقیقات ایمونولوژی تولید مثل

زمان حضور: از شنبه تا چهارشنبه- ساعت 15-7

تلفن تماس: 03531682076- 03536285406

 

 دانلود رزومه


 

                                                                                     

نام و نام خانوادگی: فاطمه السادات دشتی

سمت: پژوهشگر مرکز

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ایمونولوژی

پست الکترونیک:fs.dashti64@gmail.com

 

 

 

محل حضور: مجتمع آموزشی امام رضا، جنب معاونت غذا و دارو، مرکز تحقیقات ایمونولوژی تولید مثل

زمان حضور: از شنبه تا چهارشنبه- ساعت 15-7

تلفن تماس: 03531682076-03536285406

                                                                                                      

 نام و نام خانوادگی: فاطمه زارع

سمت: سوپروایزر آزمایشگاه سلولی و مولکولی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد ایمونولوژی

پست الکترونیک:           Fatemezare91@gmail.com

 

محل حضور: مجتمع آموزشی امام رضا، جنب معاونت غذا و دارو، مرکز تحقیقات ایمونولوژی تولید مثل

زمان حضور: از شنبه تا چهارشنبه- ساعت 15-7

تلفن تماس: 03531682076-03536285406