نام ونام خانوادگی:

سرکار خانم دکتر فرزانه میرزایی           

سمت:                                

عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی

محل حضور:

شنبه ساعت 16-7:30 مجتمع امام رضا دانشکده پیراپزشکی

یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 16-7:30 دانشکده پزشکی

پست الکترونیکی:

 Mirzaei.farzaneh@ssu.ac.ir