نام ونام خانوادگی: سرکار خانم دکتر فرزانه میرزایی

سمت: عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی                                              

عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی

محل حضور: شنبه ساعت 16-7:30 مجتمع امام رضا دانشکده پیراپزشکی

یکشنبه تا چهارشنبه ساعت 16-7:30 دانشکده پزشکی

پست الکترونیکی:

 Mirzaei.farzaneh@ssu.ac.ir