مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذا

مجله مخاطرات مواد غذایی

گزارش شبکه تلویزیونی تابان (استان یزد) در مورد اولین مجله علمی پژوهشی سلامت غذای کشور

گزارش شبکه تلویزیونی تابان (استان یزد) در مورد اولین مجله علمی پژوهشی سلامت غذای کشور Opens external link in new window(اینجا کلیک کنید)Opens external link in new window 

در برنامه خبری سه شنبه مورخ 97.2.11در شبکه تلویزیونی تابان استان یزد گزارشی در خصوص اولین مجله علمی پژوهشی سلامت غذای کشور پخش شد. طبق این گزارش، برای اولین بار تنها مجله علمی-پژوهشی حوزه سلامت غذای ایران موفق به اخذ پذیرش در پایگاه معتبر بین المللی اسکوپوس شد. این فصلنامه انگلیسی با نام کیفیت و کنترل مخاطرات مواد غذایی (Journal of Food Quality and Hazards Control)، توسط مرکز تحقیقات سلامت و ایمنی غذای دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد منتشر می شود و از چندی قبل در پایگاه استنادی اسکوپوس نمایه می شود. اولین شماره فصلنامه انگلیسی کیفیت و کنترل مخاطرات مواد غذایی در بهار 1393 در دانشکده بهداشت یزد انتشار یافت و در سال 1394 موفق به اخذ رتبه "علمی-پژوهشی" از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. دکتر بهادر حاجی محمدی (مدیر مسئول)، دکتر گیلدا اسلامی (سردبیر)، دکتر هنگامه زندی (معاون سردبیر) و پروفسور محمد حسن احرام پوش (دبیر علمی) از اعضای شورای سردبیری این مجله هستند.