کارگاه های آموزشی برگزار شده توسط مرکز تحقیقات  

·         تکنیک های مولکولی در تشخیص بیماری ها سال 91 ( جهت اعضای هیئت علمی)

·         استخراج DNA در کنگره بین المللی بیوشیمی سال 92

·         PCR-RFLP در کنگره بین المللی بیوشیمی سال 92

·         PCR در سال 94

·         Real Time PCR در سال 94

·         کارگاه Western blot و SDS-PAGE در تیر ماه 96

 

Initiates file download