آزمایشگاه نانوبیوتکنولوژی در سال 1390 در پژوهشکده علوم تولید مثل یزد افتتاح گردیده است. هدف از تاسیس این آزمایشگاه انجام تحقیقات کاربردی در حوزه نانو تکنولوژی می باشد.

1-    تحقيقات در زمينه ي نانو الياف كاريردي

2-   انواع خدمات الكتروريسي جهت تهيه نانو الياف

سید مجید نقیب زاده

کارشناسی ارشد نانوتکنولوژی پزشکی

رزومه