سرپرست کمیته تحقیقات: آقای مهدی آقاباقری

دبیر کمیته: علی یزدانی

معاون آموزشی کمیته: محمد کمری

معاون پژوهشی کمیته: رقیه وکیلی

معاون مالی کمیته: محمد بشیری

معاون روابط عمومی کمیته: سلمان عابدینی

اهداف کمیته شامل

1- بهبود رابطه علمی پژوهشی اساتید و دانشجویان

2-نهادینه ساختن فعالیت های پژوهشی در بین دانشجویان

3-ترویج و ارتقاء مهارت و فرهنگ پژوهش در دانشجویان دانشگاه

4-توانمند سازی دانشجویان در زمینه پژوهش از طریق شیوه های مختلف آموزش نظری و عملی

5-ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت های مادی و معنوی دانشگاه از فعالیت های علمی دانشجویان

6-ایجاد بستر مناسب برای شکوفایی، رشد و اعتلای علمی و پژوهشی دانشجویان و تربیت پژوهشگران و مدیران آینده کشور