جلیل جلیلی

جلیل جلیلی

کارشناس ارشد مدیریت مالی

مسئول امور مالی

 

 

 

 

حمیده حسنی

حمیده حسنی 

کارشناس حسابداری

حسابدار

 

 

 

 

حسین فلاحی

حسین فلاحی 

کارشناس 

کارپرداز

 

محمدحسن میرجانی

محمد حسن میرجانی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

امین اموال

 

 

 

 

ناصر آخوندزاده

ناصر آخوندزاده

دیپلم

انباردار مصرفی

 

 

 

 

علی مهدوی نسب

علی مهدوی نسب 

فوق ديپلم

انباردار دارويي