نام و نام خانوادگی : دکتر محمدرضا پهلوان زاده
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه
پست الكترونيك:
drpahlavanzadeh@yahoo.com

محل خدمت : مجتمع امام رضا -ساختمان آموزش پیراپزشکی

تلفن : 31682137-035        ،       36238505-035

آموزشهای اولیه کارآموزی

1

2

ساعت کارآموزی

1

 

لیست حضور و غیاب

 1

 

برنامه کارآموزی در عرصه ترم 6 نیمسال دوم 97-96

1

 

دانشجویان

 1

2

سرولوژی

1

 

ایمونولوژی

1

2

3

میکروب شناسی

1

2

گزارش پزشک

1

 2

   3  


انگل شناسی

1

 

قارچ شناسی

1

 

بیوشیمی ادرار

1

 

بیوشیمی خون

 1

 

 

 

   

 

 

 

 

 

دستورالعمل آزمایشگاه بالینی

ابتدا هر 4 بخش را دانلود نموده و سپس از حالت فشرده خارج نمایید (Extract)