جلسه دفاع از رساله خانم زهرا درخشان دانشجوی مقطع دکتری بهداشت محیط در تاریخ 19/2/97 در دانشکده بهداشت با حضور گسترده اساتید و دانشجویان برگزار گردید. در نهایت ایشان توانست با نمره کامل موفق به اخذ مدرک دکتری بهداشت محیط گردد. خانم درخشان توانست در دوره دکتری بیش از 30 مقاله و 4 کتاب تدوین نماید. گروه مهندسی بهداشت محیط یزد ضمن عرض تبریک برای خانم دکتر زهرا درخشان آرزوی موفقیت می نماید.