این جلسه با ارائه مهندس زهرا شمسی زاده  دانشجوی دکترا و با هماهنگی گروه مهندسی بهداشت محیط مورخ 23/02/1397 در محل اتاق کنفرانس دانشکده بهداشت برگزار گردید. طی این جلسه که با استقبال اعضای هیئت علمی و دانشجویان این رشته مواجه شد، ضمن ارائه پاورپوینت با عنوانبررسی وجود آنتی بیوتیک در خاک های آبیاری شده با فاضلاب در مناطق دلتایی رودخانه Pearl، جنوب چین" دانشجویان و اساتید موضوع را به چالش کشیدند و پیرامون آن به بحث و گفتگو پرداختند.