جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 1397 دانشکده پیراپزشکی
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 1397 دانشکده پیراپزشکی
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 1397 دانشکده پیراپزشکی
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 1397 دانشکده پیراپزشکی
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 1397 دانشکده پیراپزشکی
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 1397 دانشکده پیراپزشکی
جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 1397 دانشکده پیراپزشکی

جلسه توجیهی دانشجویان جدیدالورود 1397 دانشکده پیراپزشکی  با هدف آشنایی با قوانین و مقررات حوزه های مختلف دانشگاه با حضور رییس دانشکده و اساتید محترم در محل هتل تاریخی خان دوحد یزد برگزار شد.در این مراسم رئیس دانشکده آقای دکتر صادقیان آغاز سال تحصیلی جدید رابه دانشجویان جدید الورود که برای نخستین بار به محیط مقدس دانشگاه گام نهاده اند صمیمانه تبریک گفته و برای همگان از درگاه خداوند متعال موفقیت ،بهرورزی و سعادت آرزو نمودند در ادامه مراسم ،جلسه توجیهی بین مدیران گروه و دانشجویان در رابطه با برنامه های دانشکده برگزار گردید...