روش تمدید کتب امانتی توسط دانشجویان

1.     مراجعه به سایت دانشگاه به آدرس:   ssu.ac.ir

2.      انتخاب گزینه کتابخانه دیجیتال در پایین صفحه یا مراجعه به آدرس مستقیم کتابخانه:

lib.ssu.ac.ir      

3.      انتخاب گزینه ورود اعضاء در نوار بالای صفحه

4.      ورود از طریق نام کاربری: شماره‌دانشجویی و  رمز عبور: کد‌ملی

5.      انتخاب گزنیه مدارک امانتی در نوار بالای صفحه

* نکته: از 3 روز مانده به تاریخ برگشت کتاب امکان تمدید وجود دارد (تعداد تمدید 3 مرتبه و هر بار به مدت‌10 روز) 

* نکته: در صورت تأخیر، دانشجو دیگر نمی‌تواند کتاب خود را تمدید کند و باید به کتابخانه مراجعه نماید.