مصطفی عظیم زاده   

استادیار

دکتری تخصصی  نانوبیوتکنولوژی، دانشگاه تهران، ایران

تحصیلات

نانوبیوتکنولوژی و نانوپزشکی، بیوسنسور، بیوتکنولوژی

زمینه های تحقیقاتی

03536238505

تلفن

03536238561

فکس

mos.azimzadeh@gmail.com

m.azimzadeh@ssu.ac.ir

ایمیل

یزد - بلوار دانشجو - دانشکده پیراپزشکی- گروه علوم و فناوری های نوین پزشکی- اتاق 8

آدرس محل کار

Initiates file downloadفایل رزومه کامل

Google scholar, Researchgate, Scopus, ORCID

 

برنامه هفتگی

 

Mostafa Azimzadeh 

Assistant Professor

PhD in Nanobiotechnology from University of Tehran, Iran

Nanobiotechnology and nanomedicine, biosensor, biotechnology

0098-3536238505

0098-3536238561

Mos.azimzadeh@gmail.com

No. 8, Department of Advanced Medical Sciences and Technologies, School of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Daneshjou Blvd, Yazd, Iran

Initiates file downloadCurriculum vitae (CV) file

External links:
Google scholar, Researchgate, Scopus, ORCID