مقدمه

حمايت از دانشجويان نخبه و استعدادهاي درخشان در چند سال اخير به طور جدي در دانشگاههاي كشور مطرح شده است. اما متاسفانه تا كنون رويكردي جامع و رسالت مدار براي اين مقوله مشاهده نشده است.وجود چنين رويكردي هنگامي اهميت مي يابد كه مشاهده مي شود همه ساله درصد بالايي از اين گروه به علل مختلف از كشور خارج مي شوند و طبيعي است كه زيانهاي مادي و معنوي فراواني از اين طريق به كشور وارد مي شود. آخرين آمار منتشر شده توسط صنوق بين المللي پول (IMF) نشان مي دهد كه ايران در ميان 61 كشور در حال توسعه يا توسعه نيافته مقام اول را در پديده فرار مغزها دارد. با عنايت به اهميت حفظ ، حمايت و هدايت استعدادهاي درخشان در دانشگاهها و براساس ماده 2 آئين نامه تسهيلات آموزشي ويژه دانشجويان ممتاز ، دانشگاه علوم پزشكي یزد در مرداد ماه سال 83  اقدام به تاسیس و راه اندازي دفتر استعدادهاي درخشان نمود.  

ساختار تشکیلاتی

1-معاونت آموزشي دانشگاه

2-دفتر استعدادهای درخشان

3-اساتید مشاور:

دانشجويان استعدادهای درخشان در هريک از دانشکده های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ،بهداشت ،پیراپزشکی و پرستاری و مامایی از وجود يک استاد مشاور بهره مند میگردند که در واقع رابطی است بين دفتر استعدادهای درخشان و دانشجويان. کليه مکاتبات اين واحد از طريق اساتيد مشاور صورت گرفته ودانشجويان مي توانند براي ارائه درخواست هاي خود  و اطلاع از مسائل مربوط به استعدادهای درخشان به اين افراد مراجعه نمايند.

ماموریت ها،اهداف و وظایف

n      گسترش مرزهاي دانش با استفاده از استعدادهاي درخشان داخل كشور

n      تربيت چهره هاي علمي شاخص به منظور تحكيم موقعيت علمي كشور

n      توجه بيشتر به تفاوت هاي فردي دانشجويان به منظورفراهم ساختن موجبات پرورش استعدادهاي درخشان

n      تلاش در جهت ارتقاء آموزش علوم پزشکی دانشگاه با درگيركردن دانشجویان

n      تلاش در جهت بکارگیری دانشجویان در جهت شناسایی و رفع نواقص آموزشی دانشگاه

n      تشكيل جلسات مستمر با حضور معاونت آموزشي دانشگاه 

n      تعیین معيارهاي گزينش دانشجويان مستعد و علاقه مند

n      شناسایی استعدادهای درخشان دانشگاه بر اساس آیین نامه ها و ضوابط موجود

n      تشکیل پرونده برای ایشان و صدور كارت عضويت در دفتر استعدادهاي درخشان براي دانشجويان واجد شرايط

n      پيش بيني تسهيلات آموزشي و پژوهشي و رفاهي براي دانشجويان واجد شرايط

n      همكاري در برگزاري كارگاههاي مورد نياز دانشجويان استعداد درخشان بر اساس نیاز سنجی

n      برنامه ریزی در جهت طراحی و اجرای کارگاههای مرتبط با آموزش پزشکی جهت دانشجویان جدید الورود

n      جذب بودجه مورد نياز جهت اجراي طرح هاي تحقيقاتي دانشجويان استعدادهاي درخشان .

n      اطلاع رساني آيين نامه هاي جديد ويژه استعداد درخشان به دانشجويان

n      برگزاري اردوهاي فرهنگي - تفريحي ويژه دانشجويان استعداد درخشان .

n      همكاري و هماهنگي جهت حمايت مالي از حضور دانشجويان در سمينارها و كنگره هاي داخل و خارج كشور .

n      تهيه آئين نامه هاي مرتبط با دانشجويان استعداد درخشان و اطلاع رساني بموقع

n      تامين هزينه كلاس هاي زبان - كامپيوترو ... دانشجويان استعداددرخشان .

n      توانمند سازی دانشجویان با استفاده از برگزاری کارگاهها و دوره هاي آموزشی

n      بررسی و مطالعه دقیق آیین نامه های واصله از وزارت متبوع و اقدام مقتضی در هر مورد

n      ایجاد ارتباط با دانشکده ها جهت ارائه آیین نامه ها به واجدین شرایط و کسب اطلاعات آموزشی پژوهشی مورد نظر -برگزاری جلسات متعدد با دانشجویان جهت اطلاع رسانی در مورد آیین نامه ها و تسهیلات

n      برقراري ارتباط با دانشكده ها جهت شناسايي واجدين شرايط و كسب اطلاعات مورد نياز و اطلاع رساني مناسب

n      تعیین اساتید مشاور دانشجویان استعداد درخشان در هر دانشکده

n      برگزاری جلسات متعدد با دانش آموختگان در راستای بررسی نحوه آموزش پزشکی و تلاش در جهت رفع نواقص موجود در حد امکان

n     تلاش در جهت آشنا سازی دانشجویان جدید الورود با رشته تحصیلی ،  شرایط فعلی ، نحوه ادامه تحصیل و ......از طریق برگزاری جلسات آموزشی