سيد حسين حكمتي مقدم 

دانشیار

پزشک متخصص پاتولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تحصیلات

1- تشخیص آزمایشگاهی بیماری ها

2- پزشکی بازساختی

3- هماتوپاتولوژی

زمینه های تحقیقاتی

03536238505

تلفن

03536238561

فکس

shhekmati2002@yahoo.com

 hekmati@ssu.ac.ir

ایمیل

یزد - بلوار دانشجو - دانشکده پیراپزشکی- گروه علوم و فناوری های نوین پزشکی- اتاق 8

آدرس محل کار

Initiates file downloadفایل رزومه کامل

Google scholar, Researchgate, Scopus, ORCID

 

Seyedhossein Hekmatimoghaddam


Associate Professor

MD, Specialist in Pathology, Isfahan University of medical sciences

1- Laboratory diagnosis of diseases

2- Regenerative medicine

3- Hematopathology

0098-3536238505

0098-3536238561

shhekmati2002@yahoo.com; hekmati@ssu.ac.ir

No. 8, Department of Advanced Medical Sciences and Technologies, School of Paramedicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Daneshjou Blvd, Yazd, Iran

Curriculum vitae (CV) file

External links:

Google scholar, Researchgate, Scopus, ORCID