رشته مشاوره در مامایی در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به عنوان یک شاخه از رشته مامایی است که با تقویت مبانی مدیریتی، آموزشی، پژوهشی و رفتار حرفه ای باعث ارائه خدمات کامل تر مشاوره ای و ارجاع به موقع زنان در زمینه های مختلف سلامت جنسی و باروری در مراحل مختلف زندگی می باشد. هدف اصلی این دوره، تربیت فراگیران ماهر طبق استانداردهای آموزشی، به منظور ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های بهداشتی، آموزشی، پژوهشی و مدیریتی در حیطه حرفه مامایی می باشد.رسالت اصلی این برنامه، تربیت نیروی انسانی آگاه، توانمند و متعهد می باشد که در بخش مشاوره و راهنمایی در حیطه  مامایی و ارجاع به موقع مراجعین برای دریافت خدمات تخصصی تر انجام وظیفه می نمایند. این رشته از سال 1393در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد راه اندازي شده است.

 

دکتر مریم دافعی - دکترای بهداشت باروری (عضو هیأت علمی)

شهناز مجاهد - کارشناس ارشد آموزش مامایی(عضو هیأت علمی)

اعظم خوشبین - کارشناس ارشد آموزش مامایی(عضو هیأت علمی)

دکتر مهشید بکائی -  دکترای بهداشت باروری (عضو هیأت علمی)

دکتر بهناز انجذاب - دکترای بهداشت باروری (عضو هیأت علمی) 

دکترتهمینه فرج خدا - دکترای بهداشت باروری (عضو هیأت علمی)

 مریم محمدی - کارشناس ارشد آموزش مامایی(عضو هیأت علمی)

عالیه شیخعلیشاهی - کارشناس ارشد آموزش مامایی(عضو هیأت علمی)

زهره احمدی - کارشناس ارشد آموزش مامایی(عضو هیأت علمی)

مهناز امامی - کارشناس ارشد آموزش پزشکی

سیده فلور وزیری - کارشناس ارشد آموزش پزشکی

مهین رحیمدل -کارشناس مامایی

زهره مشکوه - کارشناس ارشد آموزش پزشکی

لیلا اسدی - کارشناس ارشد مامایی قانونی

فریده خاوری - کارشناس ارشد آموزش مامایی

طیبه مختاری - کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

فاطمه مشیری نیا - کارشناس ارشد آموزش مامایی

سعیده نجفی - کارشناس ارشد مشاوره در مامایی

مژگان دهقانی کارشناس مامایی (در حال گذراندن طرح)