حسین زارعی جلیانی 

استادیار

دکتری تخصصی  بیوتکنولوژی پزشکی، دانشگاه تبریز، ایران

تحصیلات

1- تولید پروتئین های نوترکیب

2- مهندسی پروتئین

3- تکنولوژی کریسپر

زمینه های تحقیقاتی

-

تلفن

-

فکس

hzarei@ssu.ac.ir

ایمیل

آزمایشگاه مهندسی پروتئین، گروه ژنتیک پزشکی، دانشکده پزشکی، یزد

آدرس محل کار

فایل رزومه کامل

Google scholar, Researchgate, Scopus, ORCID

 

Hossein Zarei Jaliani

Assistant Professor

PhD in Medical Biotechnology from University of Tabriz, Iran

Research interests:

1- Recombinant Proteins

2- Protein Engineering

3- CRISPR/Cas Technology

-

-

hzarei@ssu.ac.ir

Protein Enginnering Laboratory, Department of Genetics, School of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran.

Curriculum vitae (CV) file

External links:

Google scholar, Researchgate, Scopus, ORCID