استاد بزرگوار جناب آقای دکتر محمد تقی قانعیان

بدینوسیله ارتقاء مرتبه جنابعالی از دانشیاری به استادی را تبریک و تهنیت عرض نموده و موفقیت بیش از پیش شما را از خداوند متعال خواهانیم.