جلسه مصاحبه آزمون جامع دانشجویان رشته بهداشت محیط مقطع دکتری در تاریخ 97/04/13 با حضور نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و نماینده تحصیلات تکمیلی آقای دکتر محمدحسن احرام پوش ، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر امین صالحی ابرقوئی ، استاد مدعو خارج از دانشگاه آقای دکتر امیرحسین محوی ، مدیرگروه و مدرسین دروس در محل اتاق پایلوت دانشکده بهداشت برگزار شد.تصویر جلسه

جلسه مصاحبه آزمون جامع دانشجویان رشته آموزش بهداشت وارتقاء سلامت مقطع دکتری در تاریخ 97/04/11 با حضور نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و نماینده تحصیلات تکمیلی آقای دکتر محمدحسن احرام پوش ، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر امین صالحی ابرقوئی ، استاد مدعو خارج از دانشگاه آقای دکتر محمدحسین تقدیسی ، مدیرگروه و مدرسین دروس در محل اتاق پایلوت دانشکده بهداشت برگزار شد.تصویر جلسه

جلسه مصاحبه آزمون جامع دانشجویان رشته علوم تغذیه مقطع دکتری در تاریخ 97/04/06 با حضور نماینده معاونت آموزشی دانشگاه و نماینده تحصیلات تکمیلی آقای دکتر محمدحسن احرام پوش ، نماینده معاونت پژوهشی دانشگاه آقای دکتر امین صالحی ابرقوئی ، استاد مدعو خارج از دانشگاه آقای دکتر جعفر حسن زاده و دکتر محمد صفریان ، مدیرگروه و مدرسین دروس در محل اتاق پایلوت دانشکده بهداشت برگزار شد.تصویر جلسه