فرآیندهای بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی یزد

برای اطلاع از فرآیند های کاری بخشهای مختلف کتابخانه مرکزی بر روی عکس فوق کلیک نمایید