معاون پژوهشی

دکتر سیدحسین حکمتی مقدم معاون پژوهشی دانشکده پیراپزشکی یزد

نام و نام خانوادگی : دکتر سیدحسین حکمتی مقدم
سمت : عضوهیات علمی دانشگاه ، معاون پژوهشی دانشکده
پست الكترونيك: shhekmati2002@yahoo.com

رزومه انگلیسی 1398

رزومه فارسی 1390

برنامه هفتگی 96

محل حضور : مجتمع امام رضا-ساختمان آموزش دانشکده پیراپزشکی

تلفن : 03536238505-03531682136

مسئول امور پژوهشی

پری سیما محسنی

نام و نام خانوادگی : پری سیما محسنی

سمت : مسئول امور پژوهشی دانشکده
پست الكترونيك :simamohseni@yahoo.com

ساعت حضور : شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:15 الی 15:00 در دفتر پژوهشی

فهرست مجلات نامعتبر وجعلی

مجلات نامعتبر اعلام شده وزارت بهداشت- دانشکذه پیراپزشکی یزد

فرمهای پژوهشی

سامانه علم شناسی اعضا هیئت علمی

سامانه علم شناسی اعضا هیئت علمی وزارت بهداشت-دانشکده پیراپزشکی یزد

کارگاه ها

سامانه پژوهشی

به سامانه اطلاعات پژوهشی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد خوش آمدید
سامانه پژوهشی دانشگاه صدوقی