دکتر محمد شاهدی

پست سازمانی: عضو هیات علمی دانشگاه تهران

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای علوم و صنایع غذایی

پست الکترونیک:

shahedimo[at]gmail.com