آدرس:  يزد - ميدان عالم- بلوار شهداي گمنام
پرديس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد
 دانشكده بهداشت
 گروه بهداشت محيط
تلفن تماس:
31492268(035)
نمابر:
38209119(035)
پست الكترونيك: ehe.dep.yazd@gmail.com