- دکتر محمد حسن احرام پوش

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه HSE و سر دبیر مجله JEHSE

-         مرتبه علمی: استاد

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی تهران

-        پست الکترونیک:  ehrampoush[at]ssu.ac.ir

-        تلفن: 03531492101

-      Initiates file download Initiates file downloadرزومه

-      Initiates file download  Initiates file downloadبرنامه هفتگی

-Initiates file download شرح وظایف