دکتر سید سعید مظلومی

پست سازمانی: عضو هیات علمی گروه HSE

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکترای آموزش بهداشت دانشگاه تربیت مدرس تهران

پست الکترونیک: mazloomy[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 31492186-035

 رزومه

Initiates file downloadبرنامه هفتگی

Initiates file downloadشرح وظایف