دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

-        پست سازمانی : عضو هیئت علمی گروه HSE

-         مرتبه علمی: استاد

-         مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی طب کاراز دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-        پست الکترونیک: ah.mehrparvar[at]gmail.com

-        تلفن: 03531462136

-        رزومه

-        برنامه هفتگی

-Initiates file download شرح وظایف

دکتر امیرهوشنگ مهرپرور

-        پست سازمانی : عضو هیئت علمی گروه HSE

-         مرتبه علمی: استاد

-         مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی طب کاراز دانشگاه علوم پزشکی تهران 

-        پست الکترونیک: ah.mehrparvar[at]gmail.com

-        تلفن: 03531462136

-        رزومه

-        برنامه هفتگی