دکتر محمد جواد زارع  

پست سازمانی:  عضو هیات علمی گروه HSE، مدیر مسئول و سردبیر مجله Archives Of Occupational Health

مرتبه علمی: دانشیار

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی همدان

پست الکترونیک:mjzare[at]ssu.ac.ir

 شماره تماس: 31492197-035

رزومه

Initiates file downloadبرنامه هفتگی

Initiates file downloadشرح وظایف