دکتر محمد تقی قانعیان

-       پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه HSE

-         مرتبه علمی:  استاد

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه تربیت مدرس

-        پست الکترونیک: mtghaneian[at]ssu.ac.ir

-        تلفن: 31492153 035

-        رزومه

-     Initiates file download   Initiates file downloadبرنامه هفتگی

- Initiates file downloadشرح وظایف