دکتر اصغر ابراهیمی

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه HSE و مدیر مسئول مجله JEHSD

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-        پست الکترونیک:  ebrahimi20007[at]ssu.ac.ir 

 -        تلفن: 31492273 035

-        رزومه

-       Initiates file download Initiates file downloadبرنامه هفتگی

-Initiates file download شرح وظایف