- دکتر مهدی مختاری

-        پست سازمانی : عضو هیات علمی گروه HSE

-         مرتبه علمی: استادیار

-         مدرک تحصیلی : دکترای بهداشت محیط از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-        پست الکترونیک:mokhtari[at]ssu.ac.ir

-        تلفن: 03531492270

-        رزومه

-Initiates file download برنامه هفتگی

Initiates file download شرح وظایف