دکتر روح الله عسکری

پست سازمانی: عضو هیئت علمی گروه HSE
 
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک: r.asqari[at]ssu.ac.ir

شماره تماس: 03531492211
-
 رزومه

-Initiates file downloadبرنامه هفتگی 

- Initiates file downloadشرح وظایف