معرفی رشته

معرفی رشته تکنولوژی گردش خون (پرفیوژن))  Master of Perfusion

از رشته های جدید دانشگاهی است که تا کنون به صورت تجربی و نیز در برخی از مراکز آموزشی نظیر جهاد دانشگاهی به صورت دوره های کوتاه مدت (مثلاً5ماهه) آموزش داده می شد، لیکن آموزش آن در مقطع ارشد از سال 92 برای اولین بار در 2 مرکز آموزشی دانشگاهی آغاز شد.
پرفیوژن (perfusion) به معناي برقراري جريان خون اكسيژنه و انتقال آن با شرايط مطلوب به بافتها و ارگانهاي حياتي  بدن  براي حفظ حيات و عملكرد طبيعي آنهادر حين اعمال جراحي قلب، ريه، عروق و.....مي باشد و پرفيوژنيست (perfusionist ) عضو متخصص و آموزش دیده از تيم جراحي قلب است كه با کسب آموزشهاي علمي و تجارب عملي و با بكارگيري دستگاه قلب و ريه مصنوعي، فرآيند پرفيوژن را در طول جراحي قلب ، ريه و عروق و... ميسر ساخته و با استفاده از دستگاههايي نظير IABP، LVAD،  RVAD، ECMO  عملكرد قلب و ريه را مورد حمايت قرار مي دهد.
پرفیوژنیست باید همزمان با عمل جراحی، دستگاه قلب و ریه را آماده و تجهیز كند. زمانی كه جراح شروع به عمل جراحی می كند، این دستگاه آماده می شود. با توجه به این كه عمل جراحی دریچه قلب یا بسیاری از اعمال جراحی قلب اطفال و همچنین اعمال جراحی قلب باز با تحرك قلب امكان پذیر نیست، حتما باید ایست قلبی داده شود و گردش خون از مدار بدن خارج گردد و تحت كنترل این دستگاه قرار گیرد. زمانی كه گردش خون بیمار به دستگاه قلب و ریه مصنوعی وصل می شود، ریه و قلب از مدار خارج و همه متغیرهایی كه با گردش خون و عملكرد ریه سروكار دارند به وسیله این دستگاه تنظیم می شود.

هدف و رسالت رشته

یک پرفیوژنیست باید نسبت به فیزیولوژی قلب و ریه، كلیه، خون، گردش خون، ساختمان رگ های بدن و همچنین پاسخ بدن نسبت به عوامل خارجی آگاهی كافی داشته باشند.

برنامه ها

 

Initiates file downloadبرنامه آموزشی تکنولوژی گردش خون

Initiates file downloadکل واحدهای ارائه شده  تکنولوژی گردش خون در طول 4 ترم

Initiates file downloadواحدهای ارائه شده تکنولوژی گردش خون نیمسال اول 98-97

Initiates file downloadبرنامه هفتگی تکنولوژی گردش خون نیمسال اول 98-97

Initiates file downloadطرح درس و جدول زمانبندی درس اصول مدیریت

Initiates file downloadطرح درس برنامه ریزی درسی

جدول زمانبندی درس داروشناسی قلب و عروق

Initiates file downloadجدول زمانبندی آزمایشگاه و تجهیزات تکنولوژی گردش خون

جدول زمانبندی آسیب شناسی و بیماریهای قلب و عروق

Initiates file downloadطرح درس اطلاع رسانی

Initiates file downloadطرح درس آمار پیشرفته

Initiates file downloadطرح درس روش ها و فنون تدریس

Initiates file downloadطرح درس روش تحقیق

Initiates file downloadطرح درس کارآموزی

Initiates file downloadطرح درس کارورزی

Initiates file downloadطرح درس پایان نامه