کارگاه سرچ مقدماتی - تاریخ 97/7/24 - مدرس خانم خباز زاده

کارگاه انواع مطالعات - 97/8/22

کارگاه پروپوزال نویسی- 97/8/23

کارگاه پروپوزال نویسی- 97/8/24