جلسه ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر احرامپوش با اعضای هیئت علمی گروه سلامت در حوادث و بلایا و دانشجویان این گروه در تاریخ 28/7/97 در اتاق کنفرانس دانشکده برگزار شد و در طی این جلسه دانشجویان به بیان نقطه نظرات خود در خصوص ارتقای کیفی گروه پرداختند. همچنین گزارشی از روند اجرای پایان نامه توسط دانشجویان به ریاست محترم دانشکده ارائه شد.

موضوع پایان نامه خانم مریم عزیزی دانشجوی مقطع دکتری سلامت در حوادث و بلایا تحت عنوانطراحی و اعتبار سنجی مدل کمک های اولیه روانشناختی در حوادث غیر مترقبه برای امدادگران مبتنی بر شواهد و تجارب ملی و بین المللی درتاریخ 97/05/14ساعت13:30به استاد راهنمایی دکتر رضا بیدکی و دکتر حمیدرضا خانکه به تصویب رسید.

موضوع پایان نامه خانم سمانه میرزائی دانشجوی مقطع دکتری سلامت در حوادث و بلایا تحت عنوان :طراحی و روان سنجی ابزار سنجش تاب آوری مدارس در برابر حوادث و بلایا (مطالعه موردی استان یزد) درتاریخ 97/01/29ساعت11:30به استاد راهنمایی دکتر عباسعلی دهقانی و دکتر خدیجه نصیریانی به تصویب رسید.