اولین جلسه گزارش پیشرفت شش ماهه پایان نامه آقای مهدی مجدم دانشجوی دوره دکتری سلامت در بلایا و فوریت ها تحت عنوانطراحی ، اجرا و ارزشیابی تاثیر برنامه مداخله ای کاهش خطر مواجهه با پدیده گرد وغبار در افراد مبتلا به بیماری های قلبی و عروقی ساکن شهر اهواز براساس تئوری انگیزش محافظت: یک رویکرد ترکیبی در تاریخ 96/10/05 ساعت 12:15 به استاد راهنمایی دکتر محمد حسن احرامپوش و دکتر محمدعلی مروتی تشکیل گردید.