نام و نام خانوادگی: مهدی آقاباقری

پست سازمانی: معاون پژوهشی دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش زبان

شماره تماس: 03532351200داخلی 1394

پست الکترونیکی: mahdi.aghabagheri@ssu.ac.ir