امور پژوهشی دانشکده پرستاری با تأسیس دانشکده از سال 90 فعالیت های خود را با هدف بسط و گسترش  روحیه فرهنگ تحقیق و پژوهش، اجرای تحقیقات و ارائه نتایج و ایجاد زمینه های مناسب جهت امر پژوهش آغاز نموده که اهم فعالیت های آن عبارتند از:

1 - تشکیل منظم شورای پژوهشی دانشکده به منظوربررسی طرح های تحقیقاتی  ارسالی و مساعدت در اجرای آن ها

2 - اطلاع رسانی مناسب به اساتید و دانشجویان از همایش ها و اطلاعیه های پژوهشی و رسیدگی به نامه های ارجاعی به واحد

3 - همکاری با دانشجویان دوره کارشناسی دانشکده در انجام طرح ها وپروژه های تحقیقاتی و دانشجویی که این امر باعث همکاری و علاقه روز افزون دانشجویان در امر تحقیق گردیده است

4 - معرفی دانشجویان به مراکز و سازمان های مرتبط با موضوعات پروژه آنها، که این معرفی نامه منوط به تایید استاد راهنمای پروژه و تایید فرم ثبت پروژه دانشجویی می باشد .

5 - همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری در جهت تشویق و ایجاد زمینۀ مناسب جهت تحقیق و پژوهش دانشجویان و برگزاری مرتب کارگاههای روش تحقیق، مقاله نویسی،research ، SPSS، End Note و... جهت دانشجویان علا قه مند به امر تحقیق که این همکاری منجر به علاقه مندی دانشجویان در جهت تصویب طرحهای تحقیقاتی زیادی گردیده است .