نام و نام خانوادگی: نفیسه دهقانی فیروزآبادی

پست سازمانی: کارشناس پژوهشی دانشکده

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد ایمونولوژی

شماره تماس: 03532351200داخلی 1403

نوبت کاری: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 الی 15

پست الکترونیکی: n.dehghani71@gmail.com

1 -  نظارت و هماهنگی در برگزاری جلسات شورای پژوهشی

2 - انجام کارهای مربوط به طرح های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی دانشکده

3 - هماهنگی و نظارت در برگزاری کارگاه ها

4 - تنظیم قراردادهای بودجه طرح های تحقیقاتی

5 - راهنمایی دانشجویان در انجام طرح های تحقیقاتی

6 - همکاری با کمیته تحقیقات دانشجویی

7 - نصب اطلاعیه ها و پوسترهای همایش ها و سمینارها

8 - درخواست تخصیص بودجه طرح های تحقیقاتی